HYRESPOLICY

Hem » Kundservice » Hyrespolicy
HYRESPOLICY.

Allmänna krav på hyresgäst

– Ska ha fyllt 18 år
– Ska inte ha några oreglerade skulder, hyresskulder eller betalningsanmärkningar. 
– Ska kunna visa att man har inkomster som gör det möjligt att betala hyran, som allmän riktlinje gäller att man skall ha en disponibel inkomst tre gånger hyran. 
– Borgen godkänns ej. 
– Ska kunna visa goda referenser från tidigare hyresvärd. 

Vid inkomstdefinition:

– Lön (arbete)
– Pension
– A-kassa eller motsvarande
– Statliga studiemedel  

Vid uthyrning gör Lundströms Fastigheter inga behovsbedömningar. 

 

HYRESPOLICY.

Byte av lägenhet​

Vid byte av lägenhet måste man ha bott på samma adress i minst 18 månader. Vid byte tillämpas hyreslagens regler om uppsägningstid på tre månader. 

HYRESPOLICY.

Kreditupplysning

Kreditupplysning tas på samtliga bostadssökande innan avtal tecknas. 
– Kunder som har misskött sina hyresinbetalningar eller som har återkommande störningsanmärkningar godkänns inte som hyresgäster, inte heller om man har oreglerade skulder hos kronofogdemyndigheten. 
– Endast andrahandsuthyrning som har stöd i hyreslagen godkännes. 
Sökanden skall binda sig att teckna hemförsäkring
– Vi följer Personuppgiftslagen (PuL) för registrering och information. 

– Antalet personer som ska bo i bostaden ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek och planlösning: 
1:a, max två personer
2:a, max 3 personer
3:a, max 5 personer
5:a, max 6 personer

Undantag som får bedömas från fall till fall, t.ex för familjer med många barn och tillkommande egna barn under boendetiden. 

Om fler personer bor stadigvarande eller tillfälligt under längre tid ska följande åtgärder vidtas: 
– Ta upp diskussion med de boende om att hyra en större lägenhet. 
– Föreslå att de boende hyr egen/egna lägenhet/er. 
– Avhysning från samtliga boenden.

HYRESPOLICY.
I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) Eu2016/679.

För oss på Lundströms Fastigheter AB är det viktigt att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är hyresgäst hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss. Nedan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar personuppgifter.

För att erbjuda dig den bästa servicen och kunna hjälpa dig om du har frågor behöver vi spara de uppgifter om dig som är relevanta för att uppnå detta. Vårt främsta fokus är alltid att skydda din integritet.  Därför sparar vi aldrig uppgifterna längre än vi behöver.

All behandling av personuppgifter sker enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Lundströms Fastigheter AB org.nr. 556856-2002, Hellgrensgatan 5A, 0921 -17250 är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via www.lundstromsfastigheter.se och som i övrigt sparas vid dina kontakter med Lundströms Fastigheter.

Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person. Personuppgifter som vi sparar är de uppgifter ni lämnar  vår hemsida eller vid personligt möte.
De personuppgifter som samlas in när du använder våra tjänster på webbplatsen eller via personligt möte kan vara exempelvis; namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer eller annan information nödvändig för att kunna fullgöra tjänsten som erbjuds.

Uppgifter kan användas för att förbereda, administrera och fullfölja avtal, kommunicera i samband med olika typer av kundärenden, lämna information om företaget och dess tjänster, tillhandahålla intresseanmälan för bostadsuthyrning, lokaluthyrning.

När du ingår avtal med oss behöver du lämna personuppgifter. Dessa uppgifter behöver vi för att upprätta ett hyresavtal och underhålla ditt hyresförhållande eller annat avtalsförhållande med oss, kommunicera med dig, administrera din betalning av tjänsterna, skydda våra rättigheter, genomföra kundundersökningar, leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift, administrera dina ärenden hos oss, säkerställa säkerheten för våra hyresgäster i våra hyreshus och lokaler och administrera arbetsansökningar till tjänster hos oss. I ditt avtal kan det finnas närmare information om personuppgiftsbehandlingen.

När du använder våra tjänster på vår webbplats godkänner du att vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna information. Du godkänner också att vi kan komma använda cookies och annan liknande teknik på vår hemsida  www.lundstromsfastigheter.se
Om du inte accepterar vad som sägs i denna information ber vi dig vänligen att inte använda våra digitala kanaler eller våra tjänster.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.

Personuppgifterna används inom Lundströms Fastigheter och våra personuppgiftsbiträden såsom betalningsförmedlare, elleverantör och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land
Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Om du avslutar din användning av våra tjänster eller på annat sätt avslutar ditt kundförhållande med oss kommer dina personuppgifter i normalfallet att lagras i upp till 24 månader från dagen för avregistrering. Undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen eller annan lag. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av våra tjänster förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Du äger rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade.

Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför vidtas alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse, såsom att skydda våra fysiska servrar såväl som att skydda våra system genom brandväggar m.m. Vi arbetar också på ett sätt som innebär att endast den personal hos oss som måste ha åtkomst till dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster m.m. ges behörighet att få åtkomst till personuppgifterna. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter eller har någon annan fråga angående vår behandling får du gärna kontakta oss på:

Lundströms Fastigheter AB
Att: Personuppgiftsombudet
Hellgrensgatan 5A
961 34 BODEN
Telefon: 0921-17250

Uppdatering av information om personuppgiftsbehandling
Lundströms Fastigheter har rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här påwww.lundstromsfastigheter.se. 

Denna webbplatsinformation om Lundströms Fastigheter AB:s personuppgiftsbehandling är uppdaterad den 25 maj 2018.

Stäng meny