HÅLLBARHET

Vår hållbarhetspolicy

Syftet med vår hållbarhetspolicy är att definiera hållbarhet och beskriva hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor.

LÄS MER

Det här kan du göra

Vi har som mål att också inspirera dig som hyresgäst att vara delaktig i Lundströms nysatsning för en bättre miljö.

LÄS MER

Återvinning

I Boden finns en väl utvecklad återvinningsmarknad. Hitta information om återvinningsstationer.

LÄS MER

HÅLLBARHET.

Vår vision och miljöpolicy

Lundströms Fastigheters vision är att vara Bodens mest framstående privata fastighetsbolag inom hyresmarknaden och att skapa hållbart boende för människor. Vi värnar aktivt hyresrätten som boendeform. Lundströms Fastigheters affärsidé är att hyra ut attraktiva egenförvaltade lägenheter, kontors- och affärslokaler i de centrala delarna av Boden med fokus på hållbar fastighetsförvaltning.

Vi tror på hållbart företagande vilket betyder att vi tar ansvar för människor, miljö, samhället och ekonomin. Vi är övertygade om att hållbarhetsarbetet görs bäst tillsammans med våra medarbetare, hyresgäster, kunder, övriga intressenter och där vill vi bidra med kunskap samt engagemang.

Syftet med vår hållbarhetspolicy är att definiera hållbarhet och beskriva hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor. Det är viktigt att hållbarhetsarbetet är integrerat i verksamheten på flera plan; allt från det strategiska arbetet på ledningsnivå till den enskilde medarbetaren. Vi vill ta till oss av ”best practice” inom vår bransch och dela med oss både internt och externt av våra erfarenheter.
Vårt hållbarhetsarbete ska prioriteras utifrån förvaltningsverksamheten och där vi bedömer att vi bäst kan göra nytta. Bolagets ledning ser årligen över hållbarhetsmålen för att säkerställa att hållbarhetsarbetet drivs enligt vår policy.

HÅLLBARHET.

Social hållbarhet

Lundströms Fastigheters värdegrund ”Omtanke i kvadrat” står för våra kärnvärden omtänksam, yrkesstolthet, engagemang.  Värdegrunden ska genomsyra allt vi gör och styra verksamheten mot företagets vision och mål. Vi utgår från en grundsyn om alla människors lika värde. Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till andra människors hälsa, rättigheter och välfärd och verkar för ett samhälle och en arbetsplats som bygger på dessa principer.

Vi ska:
• Genomföra samhällsinsatser som ger synergi till vår egen verksamhet.
• Engagera oss i utvecklingsprojekt för Bodens bästa.
• Vara delaktiga i idrott, kultur och utvecklingsarbeten kring service och handel.
• Arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor och har nollvision av olycksfall.
• Alla anställda skall vara delaktiga och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter.
• Verka för trivsamma och trygga boendemiljöer.
• Verka för långsiktiga relationer.
• Vi skall vara tydliga i våra roller och kommunikation både internt och externt.

HÅLLBARHET.

Miljömässig hållbarhet

Lundströms fastigheters verksamhet ska bedrivas så att miljön skyddas och att råvaror och energi används på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid. Våra insatser och miljöarbete ska styras av en helhetssyn utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Vi ska kontinuerligt revidera och följa upp våra miljömål och
handlingsprogram för att ständigt bli bättre.

Vi ska:
• Tillse att varje medarbetare har nödvändig kompetens inom miljö, förstå miljökonsekvenserna av vår verksamhet och sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.
• Ha en löpande intressedialog med hyresgäster och andra intressenter om verksamhetens miljöpåverkan och öka medvetandet om vad var och en kan göra för att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle.
• Kontinuerligt arbeta med att minska vår klimatpåverkan samt vatten, el och
värmeförbrukningen i våra fastigheter.
• Använda våra resurser på ett effektivt och miljöoptimalt sätt utan att försämra
boendekomforten.
• Arbeta för hälsosamma ute- och innemiljöer för de som arbetar och bor i våra fastigheter.
• Öka andelen återvunnet avfall.
• Vi skall vara eftertänksamma hur vi nyttjar fordon, val av transporter och leverantörer.
• Vi skall välja långsiktigt hållbara produkter där kvalitén har betydelse.
• Kontinuerligt ge miljötips till våra hyresgäster genom kvartalsbrev.

 

HÅLLBARHET.

Ekonomisk hållbarhet

Lundströms fastigheter ska vara lönsamt och ha god ekonomisk tillväxt. Vi ska upprätthålla långsiktiga relationer med företagets intressenter och upprätthålla hög affärsmoral i verksamheten. Allamedarbetare inom bolaget ska gemensamt verka för att skapa förtroende för vår verksamhet samt
motverka mutor, bestickning och korruption.

Vi ska:
• Ha en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt enligt beslutade avkastningskrav.
• Nöjda hyresgäster med låg omflyttning i vårt bestånd.
• Vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga som potentiella medarbetare.
• Tillse att alla leverantörer är godkända och accepterar vår uppförandekod.
• Vi skall använda vår tid och våra resurser effektivt.
• Ökad soliditet över tid.
• Vi skall använda produkter som är hållbara och energieffektiva.

MILJÖ.

Kvalitet & Miljö

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade. Sedan 2003 är vi som första bostadsföretag i Boden kvalitets- och miljöcertifierade i enlighet med kvalitets- och miljöledningssystemet FR2000.

FR2000 är ett nationellt kvalitets- och miljöledningssystem för små och medelstora företag. Kvalitetssystemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete.

Vår förhoppning är att FR2000 ska hjälpa oss att säkerställa kvalitet och öka miljömedvetenheten i företaget. Allt för att våra hyresgäster ska få ett så bra boende som möjligt.

MILJÖ.

Det här kan du göra

Mycket har vi alltså gjort, men mycket återstår. Mycket kan vi som företag göra själva, men vi klarar inte allt. Vi behöver er hjälp.

Vi har därför som mål att också inspirera dig som hyresgäst att vara delaktig i Lundströms nysatsning för en bättre miljö. Vi vill att också du bidrar till något som kommande generationer förhoppningsvis kommer att uppskatta oss för. Vi vill att det skall kännas bra för dig att bo hos en hyresvärd som bryr sig och verkligen gör något för miljön. Att ditt boende är ett boende som känns bättre. Helt enkelt.

Det är svårt att veta hur mycket energi du gör av med i din lägenhet om både värme och varmvatten ingår i hyran. Trots det finns det en hel del du kan göra för att minska din energianvändning och din elräkning. Det finns flera sätt där du kan bidra till att vi tillsammans gör något bra och viktigt för miljön.

Här får du tips på vilka områden du kan se över för att minska energianvändningen i din lägenhet.

Belysning

Om du byter ut tio av dina glödlampor mot lågenergilampor kan du spara runt 500kWh / år...LÄS MER

Lågenergilampor

Med ett elpris på 1,25kr/kWh betyder det att du sparar ca 600kr/år. Dessutom minskar utsläppen med koldioxid med 500 kg/år. När det är dags att byta lampor tänk på att lågenergilampor inehåller kvicksilver och skall sorteras som farligt avfall.

Datorer & TV

En del apparater drar nästan lika mycket ström när det står i standby och inte används, som när de är påslagna...LÄS MER

Stäng av med
knappen

Om du stänger av TV:n och dator med avstängningsknappen slipper du betala för apparaternas standby. Det kan ett normalhushåll spara ca 500kWh/år - eller omkring 600kr/år.

Kyl & frys

Genom att kontrollera temperaturen i kylen och frysen kan du spara energi. Varje grad kallare än +5 i kylen och -18 i frysen ökar energianvändningen med fem procent...

LÄS MER

Tänk på
temperaturen

För att energianvändningen i frysen skall bli så effektiv som möjligt behöver den frostas av med jämna mellanrum. Har du en självavfrostande frys glöm inte att kontrollera så den fungerar som den ska.

Matlagning

Har du en snabbplatta är det bättre att du använder den, eftersom den drar mindre energi än en vanlig platta...LÄS MER

Snabbplattor &
vattenkokning

Använd kastruller och stekpannor med plan botten som passar spisplattans storlek väl. Ska du koka något, sätt på locket på kastrullen för att inte förlora värmeenergi i onödan, uppkoket går även snabbare. Ska du koka tevatten eller bara värma vatten använd en vattenkokare.

Kemikalier

Försök att minska din användning av kemikalier och att hantera dina kemikalierester på rätt sätt...
LÄS MER

Återvinning &
tvätt

På kommunens återvinningsstationer på Lundagårdsgatan och Brännkläppen kan man lämna miljöfarligt avfall. Tänk på att vattnet i Boden är mjukt och att du därför kan använda mindre tvättmedel.

Tvätt & disk

Fyll tvätt- och diskmaskinen istället för att köra dem halvfulla så sparar du mycket energi. En diskmaskin är mer energieffektiv än att diska för hand under rinnande vatten. Har du ingen diskmaskin...

LÄS MER

Minska
klimatpåverkan

kan du diska energisnålt med hjälp av diskpropp och energibalja. Duschar du istället för att bada sparar du både pengar och miljö. Droppar det vatten från din kran? Gör en felanmälan så kan vi byta packningen. Tvätta lättare smutsig tvätt i 40 grader istället för 60 grader så minskar du din klimatpåverkan från tvättning med hälften.

Ventilation & vädring

God ventilation är viktigt för luftkvalitén i lägenheten och påverkar ditt välmående. För att minska värmeförlusterna..
LÄS MER

Mekanisk
ventilation

Vid vädring är det bäst att vädra ordentligt med tvärdrag under en kortare tid. Många flerbostadshus s.k. mekanisk ventilation. Detta innebär att luftomsättningen styrs via fläktar. Prata med din fastighetsskötare om du vill veta mer om ventilationen i ditt hus.

Källsortering

Använd tillgängliga återvinningsstationer och källsortera ditt avfall...

LÄS MER

Utvecklad
återvinning

I Boden finns en väl utvecklad återvinningsmarknad. På Återvinningen, Lundagårdsgatan 7, kan privatpersoner och företag lämna husgeråd, elektronik och sanitetsvaror för återförsäljning. 75% av allt inlämnat material säljs och återanvänds.
MILJÖ.

Återvinning

I Boden finns en väl utvecklad återvinningsmarknad. 

På Återvinningen, Lundagårdsgatan 7, kan privatpersoner och företag lämna husgeråd, elektronik och sanitetsvaror för återförsäljning. 75% av allt inlämnat material säljs och återanvänds. Material och produkter som inte säljs sorteras för slutligt omhändertagande.

SAVO:s miljöanläggning, Gjutvägen 10, tar emot elektronik och elektroniska produkter för för behandling. Utsorterat materiel lämnas till återvinning, förbränning eller deponering.

Röda korsets affär, Kupan, Drottninggatan 15, tar emot och säljer kläder, textilier, husgeråd, prylar, leksaker mm. Materialet tas emot i affären eller kan lämnas i insamlingsboxar bakom Kupan eller vid Margaretagatan.

Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar man det avfall som man inte får lämna i avfallsbehållaren eller som är så stort att det inte ryms i den egna behållaren. Återvinningscentralen är bemannad, men du sköter själv sorteringen med tips och råd från personalen.

Mer information på Bodens Kommuns hemsida

Stäng meny